وبلاگ

شهریور 24, 1399

تصویب طرح نهایی معماری

 

 

پس از ارزیابی ایده های اولیه یکی انتخاب شده و ادامه کار بر روی آن صورت می گیرد.

در مرحله ایده پردازی شمای کلی ایده ترسیم می شود و جایگزینی موقعیت فضاهای آن تقریبی مشخص می گردد، در این مرحله خطوط اصلی بنا به صورت مشخص تر و دقیق تر ترسیم شده و تناسبات و جانمایی فضاها با تناسبات تقریبی پدیدار می شوند.

علاوه بر فضاهای بنا در این مرحله راه های عبوری، فضاهای باز و بسته و مواردی از این دست روشن می شود، حجم کلی بنا نیز مانند موارد دیگر کامل تر می شود و جزئیات بیشتری از آن به نمایش گذاشته می شود.

در این مرحله علاوه بر پلان و تصاویر سه بعدی از حجم کلی بنا، مقاطع داخلی، نماهای خارجی، پرسپکتیوهای خاص و تصویر برخی از جزئیات ها با تناسبات دقیق تر از مرحله قبل ارائه می گردد.

 

.