وبلاگ

شهریور 24, 1399

تکمیل طرح معماری

 

 

در این مرحله از روند طراحی معماری به عنوان آخرین مرحله اصلاح طرح اولیه با کنترل تمامی عوامل بر روی طرح توسط معمار انجام می شود.

در این مرحله عواملی چون سازه، تأسیسات و پیامدهای حاصل از آن ها از موارد اثرگذار روی طرح هستند.

اینجاست که تمام ایده ها به یک طرح سه بعدی تبدیل می شوند و بخش مهیج و پر ماجرا آغاز می شود. معمار احتیاج دارد در فضایی کاملا آرام، به تمام این موضوعات فکر کند و ذهن خلاق خود را در جهت بهبود طراحی معماری، به کار بگیرد.
گاهی این امکان وجود دارد که هزینه های ساخت زیاد شود به همین دلیل تمام تغییرات به مشتری اطلاع داده خواهد شد. گرچه می توان بر اساس بودجه توافق شده، حرکت کرد.

در مقایسه سه مرحله برای فرایند طراحی می توان اینگونه نتیجه گرفت که در مرحله اول طرح در دنیای خیالی معماری و به صورتی ذهنی از طرح شکل  می گیرد.

مرحله دوم طرح به سوی واقعیت گام برداشته و در مرحله سوم طرح واقعی به دنیای اجرا و یافتن شرایط لازم جهت تحقق عملی می رود.